NL FR

Over het Juridisch Woordenboek 'Moors' ...

BIBLIOGRAFISCHE GEGEVENS

Nederlands-frans juridisch woordenboek

Zevende uitgave (2015)

Samengesteld door:
Joseph Moors
  • Hoogleraar aan de Universiteit Luik
  • Secretaris van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten
Aangevuld en herzien door:
Siegfried Theissen
  • Emeritus gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde en taalbeheersing aan de Universiteit Luik
  • Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)
  • Gewezen lid van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten
Met medewerking van:
Yohanne Laurent
  • Licentiate Germanistiek (Universiteit Luik)
  • Bachelor in de Rechten (Facultés universitaires Saint-Louis Brussel)
  • Vertaalster
Caroline Klein
  • Licentiate Germaanse filologie (Universiteit Luik)
  • Hoofdpraktijkassistente (Université catholique de Louvain, Institut des langues vivantes)

WOORD VOORAF bij de zevende editie (2015)

Voor deze zevende uitgave – de eerste zonder professor Moors, die eind december 2013 op 99-jarige leeftijd overleden is – hebben de auteurs rekening gehouden met de wetteksten die sinds 2005 verschenen zijn. Voor de zesde uitgave (2006) had Joseph Moors inderdaad niet verder kunnen gaan dan de wetboeken die tot 2005 verschenen waren.

Om de zesde uitgave aan te vullen hebben we dus gebruikgemaakt van de wetten en koninklijke besluiten in het Burgerlijk Wetboek (die Keure, 2013), Gerechtelijk Recht (die Keure, 2013), Handelsrecht (die Keure, 2011-2012), Registratie- en Successierechten (die Keure, 2013), Strafrecht (die Keure, 2013) en Vennootschapsrecht (die Keure, 2013) (zie infra, 'Repertorium van geraadpleegde teksten').

Het grote verschil met de vorige edities is echter dat we nu ook rekening hebben gehouden met honderden woorden en wendingen die men in de meeste notariële akten vindt en die niet noodzakelijkerwijs in een wet staan. Daarvoor hebben we gesteund op de onuitgegeven scriptie van Yohanne Laurent:Poging tot verrijking van het Juridisch Woordenboek van J. Moors, aan de hand van notariële akten, Frans-Nederlands en Nederlands-Frans (Université de Liège, 2001). Deze licentieverhandeling, die bijna duizend lemma's bevatte, steunde hoofdzakelijk op de Franse vertaling van het werk Het opstellen van notariële akten van C. De Wulf en H. De Decker (1994) door de professoren Paul Delnoy en Siegfried Theissen, die ook de promotor van deze scriptie was.

Dit deel Nederlands-Frans bevat meer dan 1.480 nieuwe lemma's en meer dan 1.300 nieuwe toevoegingen aan bestaande lemma's.

Voor de lemma's en de toevoegingen uit de wetteksten geven we altijd de exacte referentie: datum, artikel en paragraaf, iets wat natuurlijk niet mogelijk was voor de notariële terminologie, voor zover die nog niet voorkomt in de geraadpleegde wetteksten, die hieronder opgelijst worden.

Tot slot beogen we niet alleen met het grote nieuwe aantal lemma's en toevoegingen, maar ook met de onlineversie (www.juridischwoordenboekmoors.be) de specialisten van de juridische terminologie een zo volledig mogelijk vertaalwoordenboek Nederlands-Frans / Frans-Nederlands ter beschikking te stellen.

S. Theissen

Y. Laurent

juni 2015

WOORD VOORAF bij de zesde editie (2006)

Bronnen

Dit woordenboek steunt op de officiële terminologie zoals die is vastgelegd in de teksten opgesteld door de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten, goedgekeurd door de Centrale Commissie voor de Nederlandse rechtstaal en bestuurstaal in België en aangenomen door de wetgever of ingediend door de Commissies ten behoeve van de wetgever.

Na bekendmaking in het Staatsblad werd een aantal van deze teksten gewijzigd, vervangen of opgeheven. In deze nieuwe druk van het woordenboek is hierop gelet: de vindplaatsen en de citaten zijn aangepast en interessante nieuwe termen zijn opgenomen.

Gebruik van sterretjes

Bepaalde woorden en contexten hebben we nochtans niet geschrapt hoewel ze uit de wetteksten zijn verdwenen; de terminologie blijft correct en is nuttig, zelfs als het juridisch feit niet meer bestaat (bv. de doodstraf). Wél hebben we de bewuste termen en passages gemerkt met een sterretje.

Opgave van de vindplaatsen

Niettegenstaande de vele vindplaatsen die wij vaak opgeven bij de behandelde woorden, is dit woordenboek geen volledige index bij de geëxcerpeerde wetteksten.

De verwijzing naar de bronnen is bedoeld als hulp bij het begrijpen van de context en moet ook soms al te lange citaten vervangen.

Technische woorden - Algemene woorden

Woorden uit de niet-juridische vaktaal krijgen in een bepaalde context soms een juridische waarde of worden anders gebruikt dan in de gewone taal. Wij hebben een zo streng mogelijke keus gedaan.

Woorden met één enkele betekenis

Bij woorden met één enkele betekenis en waarvan het gebruik geen moeilijkheden oplevert, wordt zonder meer verwezen naar artikelen van de wetteksten waarin ze voorkomen.

Woorden met meer dan één betekenis

Om een keus mogelijk te maken tussen de verschillende vertalingen, hebben we deze woorden opgenomen met context en vindplaats; zo nodig, wordt het voorwerp van het zinsdeel bepaald tussen haakjes; de primaire of de letterlijke betekenis wordt eventueel aangeduid na de vertaling.

"Synoniemen"

Moeilijker is het onderscheid tussen de zgn. synoniemen; in de juridische teksten kan het een kwestie zijn, niet alleen van betekenisschakering, maar ook van de sfeer van een passage, of van zuiver grammaticale vereisten, soms zelfs van eufonie.

Het is nuttig te lezen wat de Commissie hierover schrijft in de verslagen en studies die voorafgaan aan de door haar opgemaakte versies (zie de lijst hierna). Naast een overzichtelijke bespreking van taalkundige moeilijkheden van algemene aard verneemt men daar waarom de voorkeur is gegeven aan bepaalde termen; deze voorkeur berust meer dan eens op het bestaan van analoge formuleringen in Noord-Nederlandse wetten.

Bij deze “synoniemen” zijn wij te werk gegaan zoals bij de woorden met meer dan één betekenis: we geven voldoende contexten, met vindplaatsen, om het onderscheid duidelijk te maken wanneer er een bestaat.

Grammaticale moeilijkheden

De voorbeelden zijn zo gekozen dat ze tevens de voornaamste moeilijkheden helpen oplossen betreffende het gebruik van voorzetsels, de verbuiging van adjectieven e.d.m.

Ongelijkheid van de twee talen

De Nederlandse versies van de Commissie zijn gesteld in de tegenwoordige juridische schrijftaal; de gebruiker van ons woordenboek mag echter niet uit het oog verliezen dat sommige Franse teksten, bv. de Code Napoléon, dateren uit het einde van de 18de eeuw of vroeger, en dat een aantal Franse termen en zinswendingen niet meer zouden worden geschreven in een hedendaagse wettekst.

Aanwijzingen voor de gebruiker

De verschillende vertalingen en voorbeelden staan alfabetisch.

Vertalingen tussen haakjes corresponderen niet helemaal met het grondwoord of kunnen niet worden gebruikt buiten de aanwezige context.

J. Moors

februari 2006

VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN

*

Merkt termen of aanhalingen uit opgeheven, vervangen of gewijzigde teksten

#

(in de lijst met woordingangen) Merkt termen of aanhalingen uit opgeheven, vervangen of gewijzigde teksten

Aanb

Wet van 7 juli 1875 tot bestraffing van het aanbod of voorstel om bepaalde misdaden te plegen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Aanz

Wet van 25 maart 1891 tot bestraffing van aanzetting tot het plegen van misdaden of wanbedrijven (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Akk

Wetten van 29 juni 1887 en 10 augustus 1946 op het gerechtelijk akkoord, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 25 september 1946 (Gecoördineerde wetten op het gerechtelijk akkoord) (opgeheven versie)

Antw

Wet van 23 juni 1961 betreffende het recht van antwoord (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

arrest nr. 38/2000 van 29 maart 2000

Arrest Arbitragehof nr. 38/2000 van 29 maart 2000 (i.v.m. de prejudiciële vraag betreffende het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken (uittreksel))

ASLK

Wet van 16 maart 1865 houdende instelling van een Algemene Spaar- en Lijfrentekas (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

*Aut

Auteurswet van 22 maart 1886 (opgeheven versie)

Aut

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

B St I

Decreet van 6 fructidor jaar II (23 augustus 1794) houdende dat burgers geen andere naam noch andere voornamen mogen voeren dan in hun geboorteakte staan

B St II

Decreet van 7 vendémiaire jaar IV (29 september 1795) betreffende de uitoefening van en het openbaar toezicht op de erediensten

B St III

Advies van de Raad van State van 8-12 brumaire jaar XI (30 oktober – 3 november 1802) betreffende het inschrijven van akten in de registers van de burgerlijke stand na het verstrijken van de wettelijke termijn

B St V

Advies van de Raad van State van 17 germinal jaar XIII (7 april 1805) betreffende de bewijzen die toegelaten kunnen worden om het overlijden van militairen vast te stellen

B St VI

Decreet van 4 juli 1806 betreffende de redactie van de akte waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand vaststelt dat hem een levenloos kind is vertoond

B St VII

Advies van de Raad van State van 2 juli 1807 betreffende de uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand afgegeven door gemeentebeambten, secretarissen genoemd

B St VIII

Decreet van 20 juli 1807 betreffende de alfabetische tabellen van de akten van de burgerlijke stand

B St IX

Advies van de Raad van State van 4 maart 1808 betreffende de overschrijving van de vonnissen tot verbetering van de akten van de burgerlijke stand en de afgifte van de verbeterde akten

B St X

Advies van de Raad van State van 30 maart 1808 betreffende de gevallen waarin verbetering van de registers van de burgerlijke stand door de rechtbanken niet noodzakelijk is

B St XI

Koninklijk besluit van 26 januari 1822 betreffende de adellijke titels en kwalificaties

B St XII

Koninklijk besluit van 8 juni 1823 houdende nadere bepalingen omtrent de ambtenaren en de registers van de burgerlijke stand

B St XIII

Koninklijk besluit van 10 juli 1847 betreffende het onderzoek van de registers van de burgerlijke stand

B St XIV

Koninklijk besluit van 27 oktober 1851 betreffende de tienjaarlijkse tabellen van de akten van de burgerlijke stand

B St XV

Koninklijk besluit van 31 december 1851 betreffende de vorm van de jaarlijkse tabellen van de registers van de burgerlijke stand

B St XVI

Koninklijk besluit van 30 april 1853 betreffende de erkenning van vreemde adellijke titels

B St XVII

Koninklijk besluit van 5 januari 1864 betreffende het verlenen van dispensatie in verband met het huwelijk

B St XVIII

Wet van 11 mei 1866 waarbij de vrederechters gemachtigd worden tot het legaliseren van de handtekening van de notarissen en van de ambtenaren van de burgerlijke stand van hun kanton

B St XIX

Wet van 16 augustus 1887 tot wijziging van enige bepalingen betreffende het huwelijk (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

basiswet van 12 januari 2005

Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

Bel K

Wet van 6 april 1847 tot bestraffing van belediging van de Koning (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Bel R

Wet van 20 december 1852 tot bestraffing van belediging van regeringshoofden van vreemde staten (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Besluit van 28 juli 1998

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juli 1998 tot goedkeuring van het studiereglement in het gewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap

besluit van 30 april 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2020 tot verlenging van de steun aan de opvangvoorzieningen in het kader van de geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie

besluit van bijzondere machten nr. 2020/006 van 18 juni 2020

Besluit van bijzondere machten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nr. 2020/006 van 18 juni 2020 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 1998

Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 1998 betreffende de verzekering tegen inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij hypothecaire leningen voor de bouw, de koop, de renovatie of de koop met renovatie van bepaalde woningen in het Vlaams Gewest

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen

besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft het Mestdecreet

besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019

Besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat bepalingen betreft met betrekking tot de ouderen

Bkh KB 1

Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen

Bkh KB 2

Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen

Bkh KB 3

Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimum-indeling van een algemeen rekeningenstelsel

Bkh W

Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen

Bos

Boswetboek - Wet van 19 december 1854 (met uitzondering van de Waalse en Brusselse wetgeving)

Bos KB

Koninklijk besluit van 20 december 1854 aangaande de uitvoering van het Boswetboek (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Burs

Wet van 14 februari 1986 houdende de Nederlandse tekst en tot wijziging van de Franse tekst van de wet van 19 december 1864 betreffende de stichtingen ten voordele van het openbaar onderwijs of ten bate van bursalen

BW

Burgerlijk Wetboek

Ch

Wet van 1 maart 1961betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet

Circ. 5/2013

Circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013. Antimisbruikbepaling – Fiscaal misbruik – Toepassingsgevallen – Registratie- en successierecht

*Cons

Wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

*Cons-56

Wet van 1 januari 1856 betreffende de vrijstellingen van de consuls van vreemde mogendheden in België (opgeheven versie)

Cons-57

Koninklijk besluit van 23 maart 1857 betreffende de bevoegdheid van de consuls inzake legalisatie en gerechtelijke betekeningen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Cons-97

Koninklijk besluit van 26 oktober 1897 betreffende de bevoegdheid van de consuls ter zake van geboorten en sterfgevallen aan boord van Belgische schepen op zee (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

decreet Vl. van 7 juli 2017

Decreet van het Vlaams Parlement van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

dienstenwet (II)

Dienstenwet van 26 maart 2010 (II) betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet

dienstenwet van 26 maart 2010

Dienstenwet van 26 maart 2010

Fab

Keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Fab 1807

Keizerlijk decreet van 30 september 1807 tot verhoging van het aantal hulpparochies (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Fab 1870

Wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Form

Koninklijk besluit van 27 mei 1971 tot vaststelling van het formulier van tenuitvoerlegging van de arresten, vonnissen, beschikkingen, rechterlijke bevelen of akten die dadelijke tenuitvoerlegging medebrengen

*Gem

Gemeentewet (opgeheven versie)

Gem

Nieuwe gemeentewet (Belgisch Staatsblad van 3 september 1988)

Ger

Gerechtelijk Wetboek

*GW

Grondwet (opgeheven versie)

GW

Grondwet (Belgisch Staatsblad van 7 februari 1994)

H hfdverbl

Woninghuur - Wet van 20 februari 1991, Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Burgerlijk wetboek, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II)

Handvest van 12 december 2007

Handvest van 12 december 2007 van de grondrechten van de Europese unie

Hndlsh

Handelshuur (Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII, afdeling IIbis)

Hyp

Voorrechten en hypotheken (Burgerlijk Wetboek, boek III, titel XVIII)

Intern B

Wet van 12 maart 1858 tot bestraffing van misdaden en wanbedrijven die de internationale betrekkingen schaden (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Jacht

Wet van 30 juni 1967 tot wijziging van de Franse tekst van de jachtwet van 28 februari 1882 en tot invoering van de Nederlandse tekst van dezelfde wet

Journ

Wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

kaderwet van 3 augustus 2007

Kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen

KB nr. 22 van 4 juni 2020

Koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers

KB nr. 47 van 26 juni 2020

Koninklijk besluit nr. 47 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen

KB van 1 maart 2016

Koninklijk besluit van 1 maart 2016 tot wijziging van artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België

KB van 11 augustus 2017

Koninklijk besluit van 11 augustus 2017 tot integratie in het federaal parket van de nationale cel, bedoeld in de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken

KB van 12 juni 2020

Koninklijk besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA

KB van 13 februari 2003

Koninklijk besluit van 13 februari 2003 ter uitvoering van artikel 203, § 1, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België

KB van 14 februari 2008

Koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking belangrijke deelnemingen

KB van 14 januari 2013

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

KB van 14 november 2007

Koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

KB van 14 november 2008

Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

KB van 15 februari 2005

Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon

KB van 15 juli 2011

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

KB van 15 juli 2018

Koninklijk besluit van 15 juli 2018 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar met 40 jaar beroepsverleden

KB van 15 juli 2020

Koninklijk besluit van 15 juli 2020 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

KB van 16 juni 2020

Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen

KB van 16 maart 2009

Koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het bijzonder beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen

KB van 18 juli 2019

Koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector

KB van 20 juli 2020

Koninklijk besluit van 20 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

KB van 20 oktober 2015

Koninklijk besluit van 20 oktober 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor het jaar 2015 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen

KB van 21 september 2020

Koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten

KB van 22 februari 2005

Koninklijk besluit van 22 februari 2005 tot verduidelijking van de criteria waarmede rekening moet worden gehouden bij het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging en de samenstelling van het sociaal-economisch dossier

KB van 22 juli 2019

Koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten

KB van 22 juli 2019 (Mechelen)

Koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot erkenning van een transitiehuis te Mechelen

KB van 23 april 2020

Koninklijk besluit van 23 april 2020 houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis

KB van 23 juni 2004

Koninklijk besluit van 23 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 tot regeling van de werking van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast

KB van 25 april 2007

Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect

KB van 26 april 2007

Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren

KB van 26 oktober 2007

Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het gerechtelijk wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat

KB van 27 april 2007 (I)

Koninklijk besluit van 27 april 2007 (I) op de openbare overnamebiedingen

KB van 27 april 2007 (II)

Koninklijk besluit van 27 april 2007 (II) op de openbare uitkoopbiedingen

KB van 27 september 2006

Koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

KB van 29 juli 2019

Koninklijk besluit van 29 juli 2019 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2019

KB van 3 juli 2020

Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren

KB van 3 juni 2007

Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

KB van 3 september 2010

Koninklijk besluit van 3 september 2010 betreffende de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van het instituut van de bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen

KB van 30 april 2007 (I)

Koninklijk besluit van 30 april 2007 (I) betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren

KB van 30 april 2007 (II)

Koninklijk besluit van 30 april 2007 (II) betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register

KB van 31 juli 2020

Koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de afwezigheid wegens corona-ouderschapsverlof

KB van 4 mei 2020

Koninklijk besluit van 4 mei 2020 houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht

KB van 5 maart 2006

Koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruiken

KB van 7 juni 2007

Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het instituut van de bedrijfsrevisoren

KB van 7 november 2011

Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot bepaling van de derivaten en andere financiële verrichtingen bedoeld in artikel 4, § 3 en § 4 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten

KB van 8 juli 2018

Koninklijk besluit van 8 juli 2018 houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen

KB van 9 maart 2014

Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels

Kies

Kieswetboek

Kies Gem

Gemeentekieswet

Kies Glkt

Wet van 15 mei 1949 tot regeling van gelijktijdige Parlements- en Provincieraadsverkiezingen

Kies Prov

Provinciekieswet

*Kph

Wetboek van koophandel (opgeheven versie)

Kph

Wetboek van koophandel (Wet van 21 oktober 1997 houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van het Wetboek van Koophandel)

Lndb

Wet van 15 april 1884 op de landbouwleningen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

L verz

Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

MB van 24 juli 2020

Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

MB van 30 juni 2020

Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

mededeling van de Raad voor de Mededinging van 22 oktober 2007

Mededeling van de Raad voor de Mededinging van 22 oktober 2007 betreffende volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in kartelzaken

Mil SV

Wetboek van militaire Strafvordering (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Mil SW

Militair Strafwetboek (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Nat sch

Wet van 2 april 1965 betreffende de nationaliteit van zeeschepen en de teboekstelling van zeeschepen en binnenschepen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Not tar

Koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van het honorarium van de notarissen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Not XI

Wet van 9 april 1980 houdende aanpassing van de Franse en vaststelling van de Nederlandse tekst van de wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt

Not XII

Koninklijk besluit van 18 maart 1987 tot vaststelling van de nieuwe tekst van het besluit van 2 nivôse jaar XII (24 december 1803) betreffende de instelling en de organisatie van de kamers van notarissen

Not-08

Koninklijk besluit van 27 april 1908 betreffende de erenotarissen

Not-32

Koninklijk besluit van 4 oktober 1832 betreffende het zegel van de hoven, rechtbanken, vredegerechten en notarissen

Not-35

Koninklijk besluit van 14 december 1935 betreffende de organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen (opgeheven versie)

Not-60

Koninklijk besluit van 24 februari 1860 tot vaststelling van het aantal leden van de tuchtkamer van notarissen van het arrondissement Brussel

Not-85

Wet van 30 december 1885 tot goedkeuring van de Akte van 12 december 1885 waarbij België toetreedt tot de Monetaire Overeenkomst op 8 november 1885 te Parijs gesloten tussen Frankrijk, Griekenland, Italië en Zwitserland, alsmede tot de daarbij gevoegde schikking en verklaring

Not-911

Decreet van 29 september - 6 oktober 1791 houdende nieuwe organisatie van het notariaat en vaststelling van de vergoeding voor de afgeschafte notarisambten

Not-912

Wet van 31 augustus 1891 betreffende de tarifering en de invordering van het honorarium van de notarissen

Not-IV1

Wet van 19 brumaire jaar IV (10 november 1795) die de bevoegdheid voor het notariaat opdraagt aan de minister van Justitie

Not-IV2

Wet van 16 floréal jaar IV (5 mei 1796) houdende bepaling van de plaats waar jaarlijks het dubbel van het repertorium van de akten van de openbare notarissen moet worden neergelegd

*Pacht 20, 21

Pacht (Burgerlijk wetboek, boek III, titel VIII, afdeling III, Overgangsbepalingen, Wet van 7 juli 1951) (opgeheven versie)

Pacht

Pacht - Wet van 7 november 1988, Regels betreffende de pacht in het bijzonder (Burgerlijk wetboek, boek III, hoofdstuk II, afdeling III)

Parl O

Wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek

Pers

Besluit van het Voorlopig Bewind van 16 oktober 1830 betreffende de vrijheid van de drukpers, van het woord en van het onderwijs (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Pers-31

Decreet van 20 juli 1831 op de drukpers (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Prov

Provinciewet

Reg

Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Rek H

Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof

Richtlijn 2010/64/EU

Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures

Succ

Wetboek der Successierechten (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Succ KB

Koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

SV

Wetboek van Strafvordering

SV vt

Wetboek van Strafvordering - Voorafgaande titel

SW

Strafwetboek

SW Kpv

Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Tal

Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en in werking treden van wetten en verordeningen

Uitl

Uitleveringswet van 15 maart 1874 (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

*Uitw

Wet van 15 augustus 1854 op de gerechtelijke uitwinning (Burgerlijk wetboek, boek III, titel XIX) (opgeheven versie)

Veld

Veldwetboek – Wet van 7 oktober 1886

Ver I

Wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de onderlinge fondsen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Ver II

Wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Ver III

Wet van 25 oktober 1919 waarbij rechtspersoonlijkheid wordt verleend aan internationale verenigingen ter bevordering van de filantropie, de godsdienst, de wetenschap, de kunst of de opvoeding (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Ver IV

Wet van 27 juni 1921 waarbij rechtspersoonlijkheid wordt verleend aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de stichtingen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Ver V

Wet van 30 juli 1923 betreffende de fusie van erkende onderlinge fondsen en verbonden van onderlinge fondsen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Ver VI

Wet van 12 juli 1931 houdende uitbreiding tot alle rechtspersonen van de bevoegdheid om bij akte gedane schenkingen onder de levenden voorlopig aan te nemen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

verdrag van 17 juni 2008

Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008, en Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008

verordening van 5 juli 2006

Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen

*Verz

Wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (opgeheven versie)

Verz

Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Verz O

Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden

Volkst

Wet van 2 juni 1856 op de algemene volkstellingen en de bevolkingsregisters (opgeheven versie)

Voorl H

Wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis (Nederlandse tekst ingevoerd door de wet van 10 juli 1967)

Voorw

Wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel

W

Wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel

wapenwet

Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens ("wapenwet")

Wbr

Gecoördineerde wetten van 31 december 1955 op de wisselbrieven en orderbriefjes (Wetboek van Koophandel, Boek I, Titel VIII)

Weg

Koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer (Gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer)

wet van 1 april 2007

Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

wet van 1 maart 2016

Wet van 1 maart 2016 houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011

wet van 10 april 2016

Wet van 10 april 2016 betreffende het werken op afstand binnen Defensie

wet van 10 augustus 1998

Wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met de Overeenkomst tussen Spanje en België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995

wet van 10 december 2009

Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten (opgeheven door de wet van 19 april 2014)

wet van 10 mei 2007

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

wet van 10 juli 2017

Wet van 10 juli 2017 tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst

wet van 11 februari 2019

Wet van 11 februari 2019 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen

wet van 11 juli 2013 (regularisatie)

Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie

wet van 12 juni 2020 (bevallingsrust)

Wet van 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust

wet van 12 juni 2020 (detachering)

Wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers

wet van 12 mei 2014

Wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat

wet van 12 mei 2019

Wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

wet van 13 februari 2003

Wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

wet van 13 juni 2005

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

wet van 13 november 2011

Wet van 13 november 2011 betreffend de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval

wet van 14 december 2004

Wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte

wet van 14 december 2005

Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder

wet van 14 december 2012

Wet van 14 december 2012 tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie

wet van 15 december 1998

Wet van 15 december 1998 tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen

wet van 15 juli 2020

Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)

wet van 15 juni 2006

Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

wet van 15 maart 2020

Wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie

wet van 15 mei 2007

Wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten

wet van 15 oktober 2018

Wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen

wet van 16 juni 2006

Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

wet van 16 juni 2020

Wet van 16 juni 2020 betreffende het vervoer van industrieel personeel aan boord van vaartuigen

wet van 17 december 2012

Wet van 17 december 2012 tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (I)

wet van 17 maart 2013

Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

wet van 17 mei 2006

Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

wet van 17 mei 2019

Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers

wet van 18 september 2017

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

wet van 19 december 2005

Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (opgeheven door de wet van 2 april 2014)

wet van 21 juli 2016 (regularisatie)

Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie

wet van 22 april 2019

Wet van 22 april 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft

wet van 22 december 2009

Wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen

wet van 22 maart 2006

Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten

wet van 22 maart 2006 Benelux-verdrag

Wet van 22 maart 2006 houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005

wet van 22 mei 2014

Wet van 22 mei 2014 houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende

wet van 22 juli 2018

Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake

wet van 23 januari 2003

Wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen

wet van 23 oktober 2020

Wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind

wet van 24 februari 2017

Wet van 24 februari 2017 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering betreffende de politiesamenwerking, gedaan te Brussel op 21 november 2013

wet van 24 juli 2008 (I)

Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)

wet van 24 juni 2020

Wet van 24 juni 2020 houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid

wet van 25 april 2014

Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

wet van 25 augustus 2012

Wet van 25 augustus 2012 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw 6 november 2007

wet van 26 december 2013

Wet van 26 december 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht

wet van 28 april 2019

Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955

wet van 28 augustus 2011

Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

wet van 28 mei 2002

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

wet van 29 augustus 1988

Wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit (officieuze coördinatie in het Duits)

wet van 29 mei 2020

Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie

wet van 3 juli 2005

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

wet van 3 juli 2019

Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten

wet van 30 april 2018

Wet van 30 april 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen

wet van 30 oktober 2018

Wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

wet van 31 december 2003

Wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte

wet van 31 januari 2009

Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

wet van 31 juli 2020

Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen

wet van 4 maart 2012

Wet van 4 maart 2012 betreffende de centrale voor kredieten aan ondernemingen

wet van 5 augustus 2006

Wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie

wet van 5 maart 2017

Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk

wet van 5 mei 2014

Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen

wet van 5 mei 2019

Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek / Wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap / Wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

wet van 5 mei 2019 (Justitie)

Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

wet van 6 april 2010 (I)

Wet van 6 april 2010 (I) betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

wet van 6 januari 2014

Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme

wet van 7 april 2005

Wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen

wet van 8 juli 2018

Wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

______

t

Titel (na nummer van een titel of een artikel)

REPERTORIUM VAN GERAADPLEEGDE TEKSTEN

BASISWETGEVING

Burgerlijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek

Strafwetboek

Wetboek van Koophandel (opgeheven versie)

Wetboek van Koophandel (Wet van 21 oktober 1997 houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van het Wetboek van Koophandel)

Wetboek van Strafvordering

Wetboek van Strafvordering – Voorafgaande titel

BRONNEN EDITIE 2006

Burgerlijk recht

Handelshuur (Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis)

Pacht (Burgerlijk wetboek, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III, Overgangsbepalingen, Wet van 7 juli 1951) (opgeheven versie)

Pacht - Wet van 7 november 1988, Regels betreffende de pacht in het bijzonder (Burgerlijk wetboek, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III)

Voorrechten en hypotheken (Burgerlijk Wetboek, boek III, titel XVIII).

Woninghuur - Wet van 20 februari 1991, Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Burgerlijk wetboek, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II)

Decreet van 6 fructidor jaar II (23 augustus 1794) houdende dat burgers geen andere naam noch andere voornamen mogen voeren dan in hun geboorteakte staan

Advies van de Raad van State van 8-12 brumaire jaar XI (30 oktober – 3 november 1802) betreffende het inschrijven van akten in de registers van de burgerlijke stand na het verstrijken van de wettelijke termijn

Advies van de Raad van State van 17 germinal jaar XIII (7 april 1805) betreffende de bewijzen die toegelaten kunnen worden om het overlijden van militairen vast te stellen

Decreet van 4 juli 1806 betreffende de redactie van de akte waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand vaststelt dat hem een levenloos kind is vertoond

Advies van de Raad van State van 2 juli 1807 betreffende de uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand afgegeven door gemeentebeambten, secretarissen genoemd

Decreet van 20 juli 1807 betreffende de alfabetische tabellen van de akten van de burgerlijke stand

Advies van de Raad van State van 4 maart 1808 betreffende de overschrijving van de vonnissen tot verbetering van de akten van de burgerlijke stand en de afgifte van de verbeterde akten

Advies van de Raad van State van 30 maart 1808 betreffende de gevallen waarin verbetering van de registers van de burgerlijke stand door de rechtbanken niet noodzakelijk is

Koninklijk besluit van 26 januari 1822 betreffende de adellijke titels en kwalificaties

Koninklijk besluit van 8 juni 1823 houdende nadere bepalingen omtrent de ambtenaren en de registers van de burgerlijke stand

Koninklijk besluit van 10 juli 1847 betreffende het onderzoek van de registers van de burgerlijke stand

Koninklijk besluit van 27 oktober 1851 betreffende de tienjaarlijkse tabellen van de akten van de burgerlijke stand

Koninklijk besluit van 31 december 1851 betreffende de vorm van de jaarlijkse tabellen van de registers van de burgerlijke stand

Koninklijk besluit van 30 april 1853 betreffende de erkenning van vreemde adellijke titels

Koninklijk besluit van 5 januari 1864 betreffende het verlenen van dispensatie in verband met het huwelijk

Wet van 11 mei 1866 waarbij de vrederechters gemachtigd worden tot het legaliseren van de handtekening van de notarissen en van de ambtenaren van de burgerlijke stand van hun kanton

Wet van 16 augustus 1887 tot wijziging van enige bepalingen betreffende het huwelijk (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de onderlinge fondsen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 25 oktober 1919 waarbij rechtspersoonlijkheid wordt verleend aan internationale verenigingen ter bevordering van de filantropie, de godsdienst, de wetenschap, de kunst of de opvoeding (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 27 juni 1921 waarbij rechtspersoonlijkheid wordt verleend aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de stichtingen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 30 juli 1923 betreffende de fusie van erkende onderlinge fondsen en verbonden van onderlinge fondsen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 12 juli 1931 houdende uitbreiding tot alle rechtspersonen van de bevoegdheid om bij akte gedane schenkingen onder de levenden voorlopig aan te nemen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (opgeheven versie)

Wet van 30 juni 1967 tot wijziging van de Franse tekst van de jachtwet van 28 februari 1882 en tot invoering van de Nederlandse tekst van dezelfde wet

Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

Financieel recht

Wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel

Wet van 16 maart 1865 houdende instelling van een Algemene Spaar- en Lijfrentekas (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 15 april 1884 op de landbouwleningen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet

Fiscaal recht

Wetboek der Successierechten (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Gerechtelijk recht

Koninklijk besluit van 4 oktober 1832 betreffende het zegel van de hoven, rechtbanken, vredegerechten en notarissen

Wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 15 augustus 1854 op de gerechtelijke uitwinning (Burgerlijk wetboek, boek III, titel XIX) (opgeheven versie)

Wet van 1 januari 1856 betreffende de vrijstellingen van de consuls van vreemde mogendheden in België (opgeheven versie)

Koninklijk besluit van 23 maart 1857 betreffende de bevoegdheid van de consuls inzake legalisatie en gerechtelijke betekeningen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Koninklijk besluit van 26 oktober 1897 betreffende de bevoegdheid van de consuls ter zake van geboorten en sterfgevallen aan boord van Belgische schepen op zee (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wetten van 29 juni 1887 en 10 augustus 1946 op het gerechtelijk akkoord, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 25 september 1946 (Gecoördineerde wetten op het gerechtelijk akkoord) (opgeheven versie)

Koninklijk besluit van 27 mei 1971 tot vaststelling van het formulier van tenuitvoerlegging van de arresten, vonnissen, beschikkingen, rechterlijke bevelen of akten die dadelijke tenuitvoerlegging medebrengen

Grondwettelijk en administratief recht

Gemeentekieswet

Gemeentewet (opgeheven versie)

Grondwet (opgeheven versie)

Grondwet (Belgisch Staatsblad van 7 februari 1994)

Kieswetboek

Nieuwe Gemeentewet (Belgisch Staatsblad van 3 september 1988)

Provinciekieswet

Provinciewet

Decreet van 7 vendémiaire jaar IV (29 september 1795) betreffende de uitoefening van en het openbaar toezicht op de erediensten

Keizerlijk decreet van 30 september 1807 tot verhoging van het aantal hulpparochies (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Besluit van het Voorlopig Bewind van 16 oktober 1830 betreffende de vrijheid van de drukpers, van het woord en van het onderwijs (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Decreet van 20 juli 1831 op de drukpers (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof

Wet van 2 juni 1856 op de algemene volkstellingen en de bevolkingsregisters (opgeheven versie)

Wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek

Wet van 15 mei 1949 tot regeling van gelijktijdige Parlements- en Provincieraadsverkiezingen

Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en in werking treden van wetten en verordeningen

Wet van 23 juni 1961 betreffende het recht van antwoord (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 14 februari 1986 houdende de Nederlandse tekst en tot wijziging van de Franse tekst van de wet van 19 december 1864 betreffende de stichtingen ten voordele van het openbaar onderwijs of ten bate van bursalen

Handels- en economisch recht

Auteurswet van 22 maart 1886 (opgeheven versie)

Gecoördineerde wetten van 31 december 1955 op de wisselbrieven en orderbriefjes (Wetboek van Koophandel, Boek I, Titel VIII)

Wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

Wet van 2 april 1965 betreffende de nationaliteit van zeeschepen en de teboekstelling van zeeschepen en binnenschepen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

Notariaat

Decreet van 29 september - 6 oktober 1791 houdende nieuwe organisatie van het notariaat en vaststelling van de vergoeding voor de afgeschafte notarisambten

Wet van 19 brumaire jaar IV (10 november 1795) die de bevoegdheid voor het notariaat opdraagt aan de minister van Justitie

Wet van 16 floréal jaar IV (5 mai 1796) houdende bepaling van de plaats waar jaarlijks het dubbel van het repertorium van de akten van de openbare notarissen moet worden neergelegd

Koninklijk besluit van 4 oktober 1832 betreffende het zegel van de hoven, rechtbanken, vredegerechten en notarissen

Koninklijk besluit van 24 februari 1860 tot vaststelling van het aantal leden van de tuchtkamer van notarissen van het arrondissement Brussel

Wet van 30 december 1885 tot goedkeuring van de Akte van 12 december 1885 waarbij België toetreedt tot de Monetaire Overeenkomst op 8 november 1885 te Parijs gesloten tussen Frankrijk, Griekenland, Italië en Zwitserland, alsmede tot de daarbij gevoegde schikking en verklaring

Wet van 31 augustus 1891 betreffende de tarifering en de invordering van het honorarium van de notarissen

Koninklijk besluit van 27 april 1908 betreffende de erenotarissen

Koninklijk besluit van 14 december 1935 betreffende de organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen (opgeheven versie)

Koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van het honorarium van de notarissen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 9 april 1980 houdende aanpassing van de Franse en vaststelling van de Nederlandse tekst van de wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt

Koninklijk besluit van 18 maart 1987 tot vaststelling van de nieuwe tekst van het besluit van 2 nivôse jaar XII (24 december 1803) betreffende de instelling en de organisatie van de kamers van notarissen

Milieu- en stedenbouwrecht

Boswetboek - Wet van 19 december 1854 (met uitzondering van de Waalse en Brusselse wetgeving)

Koninklijk besluit van 20 december 1854 aangaande de uitvoering van het Boswetboek (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Veldwetboek – Wet van 7 oktober 1886

Strafrecht

Militair Strafwetboek (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wetboek van militaire Strafvordering (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 6 april 1847 tot bestraffing van belediging van de Koning (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 20 december 1852 tot bestraffing van belediging van regeringshoofden van vreemde staten (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 12 maart 1858 tot bestraffing van misdaden en wanbedrijven die de internationale betrekkingen schaden (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden

Uitleveringswet van 15 maart 1874 (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis (Nederlandse tekst ingevoerd door de wet van 10 juli 1967)

Wet van 7 juli 1875 tot bestraffing van het aanbod of voorstel om bepaalde misdaden te plegen (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel

Wet van 25 maart 1891 tot bestraffing van aanzetting tot het plegen van misdaden of wanbedrijven (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij (de tekst van de Commissie is nog niet aangenomen door het Parlement)

Vennootschapsrecht

Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen

Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen

Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen

Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimum-indeling van een algemeen rekeningenstelsel

Verkeersrecht

Koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer (Gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer)

NIEUWE BRONNEN EDITIE 2015

Burgerlijk recht

Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 1998 betreffende de verzekering tegen inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij hypothecaire leningen voor de bouw, de koop, de renovatie of de koop met renovatie van bepaalde woningen in het Vlaams Gewest

Wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect

Wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten

Dienstenwet van 26 maart 2010

Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

Wet van 13 november 2011 betreffend de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval

Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels

Wet van 22 mei 2014 houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende

Wet van 1 maart 2016 houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011

Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake

Wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap

Wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

Wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

Besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat bepalingen betreft met betrekking tot de ouderen

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2020 tot verlenging van de steun aan de opvangvoorzieningen in het kader van de geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft het Mestdecreet

Koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers

Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen

Besluit van bijzondere machten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nr. 2020/006 van 18 juni 2020 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie

Koninklijk besluit nr. 47 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen

Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren

Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten

Financieel recht

Koninklijk besluit van 23 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 tot regeling van de werking van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast

Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder

Koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruiken

Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten

Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Koninklijk besluit van 27 april 2007 (I) op de openbare overnamebiedingen

Koninklijk besluit van 27 april 2007 (II) op de openbare uitkoopbiedingen

Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking belangrijke deelnemingen

Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)

Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het bijzonder beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen

Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten (opgeheven door de wet van 19 april 2014)

Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot bepaling van de derivaten en andere financiële verrichtingen bedoeld in artikel 4, § 3 en § 4 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten

Wet van 4 maart 2012 betreffende de centrale voor kredieten aan ondernemingen

Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

Wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

Fiscaal recht

Wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit (officieuze coördinatie in het Duits)

Wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met de Overeenkomst tussen Spanje en België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995

Koninklijk besluit van 13 februari 2003 ter uitvoering van artikel 203, § 1, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België

Wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte

Wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte

Wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen

Wet van 17 december 2012 tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (I)

Circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013. Antimisbruikbepaling – Fiscaal misbruik – Toepassingsgevallen – Registratie- en successierecht

Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie

Koninklijk besluit van 1 maart 2016 tot wijziging van artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België

Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie

Wet van 10 juli 2017 tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Wet van 11 februari 2019 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen

Wet van 22 april 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft

Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955

Koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten

Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie

Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)

Gerechtelijk recht

Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het gerechtelijk wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat

Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen

Grondwettelijk en administratief recht

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juli 1998 tot goedkeuring van het studiereglement in het gewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap

Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

Koninklijk besluit van 29 juli 2019 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2019

Handels- en economisch recht

Arrest Arbitragehof nr. 38/2000 van 29 maart 2000 (i.v.m. de prejudiciële vraag betreffende het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken (uittreksel))

Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (opgeheven door de wet van 2 april 2014)

Wet van 22 maart 2006 houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005

Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen

Mededeling van de Raad voor de Mededinging van 22 oktober 2007 betreffende volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in kartelzaken

Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Dienstenwet van 26 maart 2010 (II) betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet

Wet van 6 april 2010 (I) betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

Wet van 25 augustus 2012 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw 6 november 2007

Wet van 26 december 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit van 4 mei 2020 houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht

Wet van 16 juni 2020 betreffende het vervoer van industrieel personeel aan boord van vaartuigen

Internationaal en supranationaal recht

Handvest van 12 december 2007 van de grondrechten van de Europese unie

Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008, en Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008

Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten

Milieu-, energie- en stedenbouwrecht

Koninklijk besluit van 22 februari 2005 tot verduidelijking van de criteria waarmede rekening moet worden gehouden bij het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging en de samenstelling van het sociaal-economisch dossier

Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme

Koninklijk besluit van 8 juli 2018 houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen

Koninklijk besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA

Sociaal recht

Wet van 15 december 1998 tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen

Wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat

Koninklijk besluit van 20 oktober 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor het jaar 2015 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen

Wet van 10 april 2016 betreffende het werken op afstand binnen Defensie

Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk

Decreet van het Vlaams Parlement van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Wet van 30 april 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen

Koninklijk besluit van 15 juli 2018 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar met 40 jaar beroepsverleden

Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers

Koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector

Wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers

Wet van 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust

Wet van 24 juni 2020 houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid

Koninklijk besluit van 15 juli 2020 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

Koninklijk besluit van 20 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de afwezigheid wegens corona-ouderschapsverlof

Wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind

Strafrecht

Arrest Arbitragehof nr. 38/2000 van 29 maart 2000 (i.v.m. de prejudiciële vraag betreffende het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken (uittreksel))

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

Wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen

Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

Wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen

Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens ("wapenwet")

Wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures

Wet van 14 december 2012 tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie

Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen

Wet van 24 februari 2017 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering betreffende de politiesamenwerking, gedaan te Brussel op 21 november 2013

Koninklijk besluit van 11 augustus 2017 tot integratie in het federaal parket van de nationale cel, bedoeld in de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken

Wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen

Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek

Koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot erkenning van een transitiehuis te Mechelen

Wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie

Koninklijk besluit van 23 april 2020 houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis

Vennootschapsrecht

Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon

Koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren

Koninklijk besluit van 27 april 2007 (I) op de openbare overnamebiedingen

Koninklijk besluit van 27 april 2007 (II) op de openbare uitkoopbiedingen

Koninklijk besluit van 30 april 2007 (I) betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren

Koninklijk besluit van 30 april 2007 (II) betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register

Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het instituut van de bedrijfsrevisoren

Kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen

Koninklijk besluit van 3 september 2010 betreffende de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van het instituut van de bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen

TERMINOLOGIE NOTARIËLE AKTEN

Yohanne Laurent, Poging tot verrijking van het Juridisch Woordenboek van J. Moors, aan de hand van notariële akten, Frans-Nederlands en Nederlands-Frans, Université de Liège, 2001, onuitg.