NL FR

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De rechtsverhouding tussen die Keure NV - met maatschappelijke naam: Drukkerij-Uitgeverij die Keure - Imprimerie-Editions La Charte - en maatschappelijke zetel te Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.108.325 (“die Keure”) en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de Website (“de Koper”) wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Alle andere of tegengestelde voorwaarden (eventueel van de Koper zélf en zelfs indien dergelijke voorwaarden dit zouden vermelden) of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door die Keure zijn goedgekeurd.

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot die Keure’s hiertoe voorziene website https://www.juridischwoordenboekmoors.be (hierna: de “Website”), de aangeboden producten op de Website of de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met die Keure’s Klantendienst:

 • door middel van het voorziene Contactformulier op de Website;
 • door het zenden van een brief aan volgend adres: die Keure NV, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge;
 • telefonisch naar het volgend nummer: +32(0)50471272. Van maandag tot donderdag van 7.30 u. tot 16.30 u. en op vrijdag van 7.30 u. tot 15.00 u. of per fax op het volgende nummer: +32(0)50343768
 • per E-mail op het volgende adres: info@diekeure.be .

Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper vinkt hiertoe het voorziene Vakje met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaardenaan. Dergelijke aanvaarding houdt eveneens een aanvaarding van die Keure’s Privacyverklaring  in.

Die Keure behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in voorkomend geval aan te passen. Telkens de Koper producten wenst te bestellen via de Website, dient de Koper deze voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de Algemene Voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de overeenkomst aangaat met Die Keure.

Voorwerp en sluiting van de overeenkomst

Die Keure biedt via haar Website prestaties aan onder de vorm van het verschaffen en verkopen van informatie via papieren dragers, cd’s en dergelijke, het internet alsook het organiseren van studiedagen en opleidingen (hierna ook: “Producten”).

Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben tot doel de modaliteiten aangaande de verkoop via de Website tussen die Keure en de Koper te bepalen. Onder andere met betrekking tot de bestelling, de betaling, de levering en herroeping.

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de aanbiedingen op de Website slechts ten informatieve titel. Deze aanbiedingen zijn derhalve ook steeds vrijblijvend. Verder gelden de aanbiedingen steeds zolang de voorraad strekt.

De Koper bezit de mogelijkheid in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten, naar gewenste hoeveelheid, uit het die Keure’s online aanbod uit te kiezen en deze door aanklikken van het icoontje “Winkelmandje” hetzij het “+” icoontje binnen de respectievelijke pagina “Bestel dit artikel”.

Vervolgens verkrijgt de Koper een overzicht van de inhoud van zijn of haar winkelmandje en kan de Koper de geplaatste bestelling afronden door te drukken op de knop “Afrekenen”. Hierna dient de Koper zich te registreren, en een profiel aan te maken, door alle vereiste gegevens in te voeren en de juistheid van deze gegevens te bevestigen door het klikken op de knop ‘registreren’.

Tenslotte zal de Koper zijn betaling uitvoeren door één van de verscheidene betaalmethodes (Bank Transfer (bankoverschrijving), Maestro, Master Card en Visa). Bij aanvaarding van de betaling verkrijgt de koper een overzicht van zijn bestelling alsook een overzicht verzonden naar zijn e-mail adres.

Elke overgemaakte bestelling is in zijn geheel bindend voor de Koper, maar die Keure is slechts gebonden vanaf de verzending van een orderbevestiging per e-mail. Wij raden u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. die Keure behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door Die Keure vanaf het moment dat de Koper bevestiging heeft ontvangen van die Keure via E-mail. Na verzending van de e-mail komt een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen Die Keure en de Koper tot stand.

Eventuele of beweerde onjuistheden in deze orderbevestiging moeten door de Koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Indien die Keure niet in staat is de Koper van een product te voorzien, bijvoorbeeld omdat het product niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs zoals hieronder bepaald, zal die Keure de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal die Keure de bestelling van de Koper niet verwerken. Die Keure behoudt zich evenwel het recht voor om, indien een besteld Product niet meer voorradig is, de Koper een vervangproduct voor te stellen dat evenwaardig is van kwaliteit en prijs.

Voor het geval dat de Koper de producten reeds betaald heeft zal die Keure de Koper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen volgens dezelfde betaalmethode die de Koper gebruikt heeft bij het plaatsen van de bestelling.

Meer informatie omtrent het plaatsen en afronden van bestellingen via de Website vindt de Koper terug onder de tab “Bestellen?” op de Website.

Productinfo Website

De afbeeldingen van de producten op de Website zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd. Hoewel Die Keure er alles aan heeft gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kan Die Keure niet garanderen dat de weergave van de kleuren, designs enz. op het beeldscherm van de Koper exact overeenstemt met de kleur van de producten. De producten van de Koper kunnen iets afwijken van deze afbeeldingen.

Hoewel die Keure er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, gewichten, inhouden, dimensies en afmetingen weergegeven op de Website van die Keure een redelijke afwijking kennen.

Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper Die Keure’s Klantendienst via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het in bijlage 2 van het boek VI van het Wetboek Economisch recht voorziene Modelformulier. Tenslotte kan dit ook via het Contactformulier op de Website. Meer informatie omtrent de terugzending van de bestelde producten vindt de Koper terug onder de tab “Bestellen?” op de Website.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Koper om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Koper dient die Keure’s Klantendienst via e-mail op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de producten wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de producten en de hoeveelheid. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd op de terreinen van die Keure. De Koper draagt ​​alle directe kosten die ontstaan ten gevolgen van dergelijke terugzending.

Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Die Keure op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen, van Die Keure terug. Die Keure betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

De Koper kan zich, naast de gevallen opgesomd in artikel VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht, tenslotte niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:

 • de geleverde producten zogenaamde ‘digitale uitgaven’ of gelijkaardige digitale producten zijn waarbij de Koper, in principe een code ontvangt die het gebruik van een bepaalde online dienst of product mogelijk maakt. Dit ongeacht het al dan niet downloaden of gebruik maken van de toegang tot de bestelde online dienst;
 • het bij de bestelde producten om studiedagen of opleidingen gaat;
 • de geleverde producten op maat werden gemaakt naar de aanwijzingen en wensen van de Koper;
 • de geleverde producten van persoonlijke aard zijn;
 • de geleverde producten kunnen bederven of een verouderingsproces ondergaan;
 • de geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Koper.

Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de Koper behoudt die Keure zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen van abonnementen via de Website zoals hieronder beschreven. 

Abonnementen

Die Keure verwijst de Koper naar de tab “Bestellen?” op de Website voor meer informatie aangaande de looptijd en bestelmogelijkheden betreffende de op de Website aangeboden abonnementen op wetboeken (codexen), reeksen, tijdschriften, losbladige uitgaven en online-abonnementen.

Opzegmogelijkheden van de verschillende abonnementen:

 • Wetboeken (codexen)
  Indien de Koper zich abonneert op een codex/wetboek waarvan op regelmatige tijdstippen een nieuwe editie of een addendum verschijnt, ontvangt de Koper zulke edities of addenda automatisch in het kader van zijn/haar abonnement. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren en dit ten vroegste na ontvangst en betaling van de twee volgende nieuwe edities of addenda. Nadien kan u uw abonnement schriftelijk opzeggen. Retournering bij opzegging dient te gebeuren op eigen kosten. Bij deze retourzending dient u een kopie van uw factuur toe te voegen.
 • Reeksen
  Indien de Koper zich abonneert op een boek binnen een bepaalde reeks, dan verbindt de Koper zich ertoe om alle te verschijnen publicaties binnen die reeks aan te kopen. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren en dit ten vroegste na ontvangst en betaling van de twee volgende nieuwe edities of addenda. Nadien kan u uw abonnement schriftelijk opzeggen. Retournering bij opzegging dient te gebeuren op eigen kosten. Bij deze retourzending dient u een kopie van uw factuur toe te voegen.
 • Tijdschriften
  Indien de Koper zich abonneert op een tijdschrift, ontvangt de Koper minstens één volledige jaargang. De Koper kan zijn/haar abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen, moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien de Koper het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd.
 • Losbladige uitgaven
  Indien de Koper zich abonneert op een losbladig werk, ontvangt de Koper op regelmatige basis een aanvulling. Die worden dan ook telkens apart gefactureerd op basis van het volume van de aanvulling. Opzeggen kan schriftelijk en dit na ontvangst en betaling van minstens twee aanvullingen op het basiswerk.
 • Online abonnementen
  Indien de Koper zich abonneert op een onlineproduct, dient de opzegging eveneens schriftelijk te gebeuren en dit ten laatste op 1 december van het lopende jaar.
  Behoudens andersluidende vermelding wordt de looptijd van de abonnementen stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar tenzij de Koper zijn/haar wil tot opzegging van het abonnement tijdig (zie hierboven)  schriftelijk meedeelt

Prijs en betaling

De prijs van de producten wordt aangegeven in euro (EUR) en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten daarentegen zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn de op de dag van het aanbod op de Website van kracht zijnde prijzen.

Die Keure doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de betalingen via de Website zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen. Hiervoor doet Die Keure een beroep op de veilige en betrouwbare betaalomgeving van Docdatapayments.

De Koper betaalt de prijs bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. De Koper verricht zijn betalingsverplichting door middel van Bankoverschrijving, Maestro, Master Card of Visa naargelang gewenst.

Die Keure rekent geen beheers- en/of inningskosten aan voor de betaling van de bestellingen, tenzij expliciet vermeld wordt.

Betaling van de volledige prijs dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. De verzending door die Keure zal pas volgen nadat Die Keure de volledige betaling heeft ontvangen.

In uitzonderlijke gevallen zal het mogelijk zijn slechts na het ontvangen van een factuur te betalen. De toestemming hiervoor dien aan die Keure’s Klantendienst te worden gevraagd.

In geval van niet of niet tijdige betaling of andere soorten van betalingsproblemen, is door de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15% van de uitstaande schuld met een minimum van 75 euro.

Die Keure neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. De Website bevat echter een groot aantal producten en het is mogelijk dat, ondanks die Keure's redelijke inspanningen, een aantal van de producten op de Website van een verkeerde prijs zijn voorzien. Indien die Keure een fout ontdekt in de prijs van de producten die de Koper heeft besteld, zal die Keure de Koper van deze fout op de hoogte brengen en de Koper de mogelijkheid aanbieden de aankoop voort te zetten aan de juiste prijs of de Koper de mogelijkheid laten de bestelling te annuleren. Die Keure zal de bestelling van de Koper niet verwerken totdat Die Keure instructies van de Koper ontvangen heeft. Indien die Keure niet in staat is de Koper te contacteren via de contactgegevens die de Koper tijdens het bestelproces meedeelde, zal die Keure de bestelling als geannuleerd beschouwen en stelt Die Keure de Koper hiervan schriftelijk in kennis. Er dient rekening mee gehouden te worden dat indien de fout aangaande de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en ze redelijkerwijze had kunnen herkend worden door de Koper als een fout aangaande de prijs, Die Keure de producten niet aan de Koper hoeft te leveren aan de foutieve (lagere) prijs.

Levering

Tijdens het bestelproces kan de Koper ervoor kiezen om het bestelde product(en) af te halen aan een Kialapunt naar keuze of de bestelling te laten leveren via DPD op een zelf te kiezen leveringsadres. De kosten voor de levering van de bestelde Producten hangen af van het respectievelijke gewicht van de bestelde Producten en worden meegedeeld op het moment van de bestelling.

Zie hieromtrent eveneens meer informatie onder de tab “Bestellen?” op de Website.

Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen  vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging (zie hierboven onder “Voorwerp en sluiting van de Overeenkomst”) tenzij een ander tijdstip werd meegedeeld door die Keure. Die Keure is enkel verplicht te leveren indien de volledige betaling van de bestelling werd ontvangen. Indien het niet mogelijk is voor die Keure om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, dient die Keure de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebreke hiervan kan de Koper de overeenkomst beëindigen.

Vertraging bij de levering van de Producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de Overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.

De Koper is verplicht de geleverde Producten door Die Keure op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbon te ondertekenen voor ontvangst. Indien een levering onmogelijk blijkt zullen, afhankelijk van de gekozen leveringswijze, de producten teruggestuurd worden naar Die Keure. In dit geval dient de Koper Die Keure’s Klantendienst te contacteren voor een verdere afwikkeling van zijn/haar bestelling.   

Zichtbare gebreken aan de buitenverpakking of andere mogelijke problemen met betrekking tot de levering moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per aangetekende brief aan Die Keure binnen een termijn van drie (3) kalenderdagen, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek alsook de wens tot terugbetaling dan wel omruiling. Het betreffende Product dient eveneens binnen deze termijn van drie (3) kalenderdagen aan die Keure worden teruggestuurd.

Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in.

Het risico op verlies en beschadiging van de Producten alsook de eigendom van de Producten gaan over op de Koper bij de levering.

Intellectuele Eigendom

De Koper erkent dat die Keure of een van haar verbonden ondernemingen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar Website, het productie- en bestelproces, de chemische samenstelling en de technische specificaties van de producten. Bovendien blijft Die Keure de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo waaronder de producten worden verkocht. De Koper verbindt zich ertoe geen vordering in te dienen betreffende de bovengenoemde intellectuele rechten.

Waarborgen en aansprakelijkheid

Die Keure’s aansprakelijkheid en waarborg zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht.

Die Keure is verantwoordelijk voor verborgen gebreken en gebreken in vakmanschap met betrekking tot de gekochte goederen die binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering optreden. Indien een gebrek tijdens deze periode optreedt, dient Die Keure het product te vervangen of te herstellen, naargelang de keuze van de Koper. Om zich op deze garantie te kunnen beroepen, dient de Koper de gebreken aan die Keure per aangetekend schrijven te melden binnen een termijn van zestig (60) dagen nadat ze door de Koper zijn ontdekt of hadden moeten ontdekt worden en dient hij/zij het defecte product binnen die periode van zestig dagen via die Keure’s Klantendienst terug te zenden. Deze garantie geldt enkel voor producten verworven door een in België gevestigde consument. Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de Koper om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek.

Die Keure zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Koper indien:

 • deze laatste de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bestemd;
 • het betrokken Product werd aangepast, gewijzigd of hersteld;
 • het Product in kwestie door opzet of nalatigheid van de Koper beschadigd werd;
 • het Product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.

Die Keure is niet aansprakelijk voor of verplicht tot het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, verloren inkomsten, beperkingen bij de productie, administratieve - of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden.

De beperkingen inzake aansprakelijkheid in de twee bovenstaande paragrafen vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door Die Keure of lichamelijke letsels of dood door toedoen van Die Keure’s nalaten.

Die Keure is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. Die Keure is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. Noch is Die Keure’s aansprakelijk voor websites waarnaar op haar Website verwezen wordt.

Voor het algemene gebruik van de Website wordt verwezen naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website die hierop betrekking heeft.

Persoonsgegevens

Die Keure bewaart de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en Die Keure’s Privacyverklaring .

De Koper kan met alle vragen die betrekking hebben op de verwerking van zijn persoonlijke gegevens terecht bij de Klantendienst op het volgende emailadres: info@diekeure.be.

Overmacht

Noch die Keure, noch de Koper is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan​​, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de controle van die Keure liggen en de normale gang van zaken verstoren, zonder dat van die Keure vereist is om het onverwachte karakter van deze omstandigheden aan te tonen.

De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

Indien de overmachtssituatie voor een periode van meer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elke partij het ​​recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij

Overdracht

Die Keure kan de Overeenkomst of enig deel daarvan aan elke persoon, firma of bedrijf overdragen.

De Koper is niet gerechtigd om de Overeenkomst of enig deel daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van die Keure over te dragen.

Overige

Storing of vertraging door die Keure bij de handhaving van of gedeeltelijk handhaven van enige bepaling van de overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst, nu of in de toekomst.

Indien op enig moment enige bepaling van deze algemene voorwaarden van verkoop op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, zal noch de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van de overeenkomst aangetast of beschadigd zijn op welke manier dan ook. Die Keure en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om alle onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en, in zoverre wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevatten.

De originele van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden versie is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.

Iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft of zich baseert op onderhavige Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren op het hierboven vermelde adres. De respectieve afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.

Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden zolang Die Keure online Producten verkoopt via haar Website.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Privacyverklaring zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.